SBA

Systematiskt Brandskyddsarbete

SBA-Portalen, en skräddarsydd lösning för ert företag innefattande allt
inom ert brandskyddsarbete.

Tryggt, säkert och lättöverskådligt!

År 2004 omarbetades räddningstjänstlagen till lagen ”Lagen(2003:778) om
skydd mot olyckor”. Ansvar och bevisbördan för att man bedriver ett
systematiskt brandskydd ligger numera på verksamhetsutövaren och
fastighetsägaren. Det är ett stort ansvar för både mjuka och hårda värden.

Vi vet att kunskapen om brandskydd många gånger kan vara oviss och att
tiden för det mesta är knapp, därför tar vi på Svensk Brandsäkerhet fram
anpassade SBA-dokumentationer som är färdiga att börja arbetas med,
naturligtvis ingår genomgång av systemet så ni har kunskapen att använda
det på rätt sätt.

I SBA-dokumentationen ingår bland annat Skriftlig redogörelse,
Organisation, Policy, Lagar, Egenkontrollschema, Ansvarsfördelning och
Brandskyddsregler.

”I det allmänna rådet har Räddningsverket tolkat att det, mot bakgrund av
bestämmelserna i 2 kap 2 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, är
skäligt att det för varje verksamhet bedrivs ett systematiskt
brandskyddsarbete och att detta dokumenteras. Dokumentationen av
brandskyddet bör vara tillräcklig för att säkerställa underhåll och att
skäliga brandskyddsåtgärder, både tekniska och organisatoriska, vidtas.”