Lagar

Handbrandsläckare är ett förstahandsbrandskydd och dess effektivitet är beroende av att insatsen utförs i ett tidigt skede av brandtillbudet. Det är därför viktigt att släckare finns lätt tillgängligt, att brukaren lätt kan finna släckare och att han har kännedom om hur den skall användas. Följande punkter kan tjäna som riktlinjer vid beslut om antal släckare och lämplig placering. Reglerna gäller i första hand för arbetslokaler och allmänna utrymmen, men kan i viss mån tillämpas även för privata bostäder.
– Gångavstånd mellan brandsläckare skall inte överstiga 25 meter.
– Minst en släckare bör placeras på respektive våningsplan.
– Normalt skall släckare placeras nära utgångsdörren.
– Vid större brandrisker bör en brandsläckare placeras intill brandrisken.
– I vissa sammanhang kan det vara bättre att välja två mindre släckare istället för en stor. Ett kortare avstånd till släckaren och en kortare insatstid samt lägre vikt kan vara väsentliga faktorer att ta hänsyn till.
– Släckaren skall placeras väl synlig, lätt åtkomlig och vara utmärkt med varselskylt. I bostad är varselskylt normalt inte nödvändig.
– Från varje plats i en arbetslokal skall en brandsläckare eller en varselmarkering för brandsläckare vara synlig.
– Släckare skall placeras på utvald plats och normalt hängas på vägg med vägghängare. På andra platser kan släckaren monteras med speciella fordons- eller fartygsstativ.
– Släckaren skall hängas på en höjd som gör att den snabbt och lätt kan användas. Normalt skall handtagets höjd över golv vara max 1,5 meter och behållarens nedersta del skall placeras minst 1 dm över golv.
– Hänvisningsskylt skall placeras på en höjd som gör den synlig över möbler, dörrar och andra hinder. Normalt skall den placeras 2 – 2,5 meter över golv. Storleken skall anpassas till läsavståndet.
– Där risk finns att släckare utsätts för skadegörelse kan släckaren skyddas genom att placeras i skyddsskåp.

PRINCIPER FÖR VAL AV BRANDSLÄCKARE – TYP OCH STORLEK

En vätskesläckare som används mot elbrand skall vara provad för att fastställa att strålen inte leder ström till användaren. Är den provad och uppfyller kraven kan släckaren användas mot strömförande utrustning upp till 1000 volt. Vätskesläckare som inte uppfyller dessa krav är försedd med en varningstext på etiketten.

Större brandsläckare ger ett effektivare skydd
Rekommendationerna anger endast minimikrav. En större släckare med mer släckmedel har en högre effekt och ger ett bättre skydd. En större släckare har högre påföringshastighet av släckmedel, något som är en viktig faktor för att släckningen skall lyckas. Det är därför oftast bättre att ha en 12 kg släckare än två 6 kg.

Vikten påverkar insatstid och användarbarhet
I vissa miljöer där barn, äldre eller handikappade personer kan förväntas använda släckaren skall brandsläckarens vikt beaktas. Val av mindre släckare kan kompenseras genom att placera släckarna tätare så att gångavstånd och insatstid minskas. Med insatstid menas tiden från det att brand upptäcks till dess att släckning påbörjas. Kan släckning påbörjas snabbt hinner branden inte utvecklas och en mindre släckare kan räcka för att släcka. Brandsläckarens storlek och effektivitet måste dock alltid avpassas till brandrisken och den befarade brandens omfattning.

Pulver- eller skumsläckare istället för vatten
Vattensläckare är väsentligt sämre än pulver- eller skumsläckare, som har både högre släckeffekt och släcker fler brandtyper. Vattensläckaren kan väljas i undantagsfall t.ex på museer eller liknande där skumtillsatsen i vattnet kan skada känslig materiel och utrustning.

Koldioxid är olämpligt utomhus
Koldioxid är en gas som lätt blåser bort utomhus. Släckaren har också relativt kort kastlängd. Strålens räckvidd är 1-3 meter. Den lämpar sig därför bäst för användning inomhus.

Frysrisk vid placering utomhus
Skum- och vattensläckare tål normalt inte att förvaras i minusgrader och lämpar sig därför inte för placering utomhus om släckarna inte har fyllts med speciella frostskyddade släckmedel. Utomhus bör normalt pulversläckare användas.

Risker vid brand i elektrisk utrustning
Vid brand i elektrisk utrustning, så kallad elbrand, finns en personskaderisk om släckmedlet leder ström. I första hand skall därför koldioxid eller pulver användas. Ytterligare en aspekt att beakta är att skum eller vatten kan orsaka överslag och skada den elektriska utrustningen som skall släckas.

Koldioxid är det enda rena släckmedlet
Koldioxid förgasas och avdunstar efter släckning utan att lämna några rester. För känsliga maskiner och elektrisk utrustning kan därför Koldioxid vara det mest lämpliga släckmedlet.

UTBILDNING OCH ÖVNING ÄR LIKA VIKTIGT SOM VALET AV RÄTT SLÄCKARE

En lämplig utbildning med regelbundna repetitioner är viktiga förutsättningar för att släckinsatsen skall vara effektiv. För anställda bör arbetsgivaren anordna brandskyddsutbildning med möjlighet till praktisk övning i brandsläckning. För privatpersoner skall alla i familjen känna till var släckaren finns, hur man använder den och hur man beter sig vid brand. Lämpligt kan vara att i samband med omladdning prova släckaren. Man kan också i en båtklubb, villaägarförening eller liknande arrangera utbildning med en släckövning.

TILLSYN, UNDERHÅLL OCH SERVICE
Tillsyn, årligt underhåll och omladdning skall utföras i enlighet med svensk standard SS 3656 – Underhåll och omladdning av brandsläckare. Tillsyn skall utföras regelbundet av användare. Normalt tidsintervall är en månad. Intervallets längd anpassas till var släckaren är placerad och vilken verksamhet den avser att skydda. Vid tillsyn skall följande kontrolleras:
1. Att släckaren sitter på sin plats.
2. Att den är lättåtkomlig och lätt kan lossas från fästet.
3. Att säkringen sitter på plats och är plomberad, dvs att släckaren är oanvänd.
4. Att bruksanvisningen är läsbar.
5. Att släckaren inte har några yttre skador.
6. Att manometernålen står i grönt fält. Gäller endast tryckladdade släckare med manometer.

Underhåll skall utföras av utbildad service-tekniker. På arbetsplats skall underhåll generellt ske en gång per år. Krav på underhåll anges i Arbetsmiljölagen och Lagen om Skydd mot Olyckor. För privat konsument skall motsvarande kontroll och åtgärder ske minst vart femte år enligt rekommendationer från Konsumentverket. Vid underhåll skall släckaren kontrolleras och omladdas i enlighet med svensk standard SS 3656 – Underhåll och omladdning av brandsläckare samt tillverkarens anvisningar och branschföreningens riktlinjer, SVEBRA S92. Använd släckare skall lämnas för omladdning omedelbart. Den skall inte hängas tillbaka på ordinarie plats. För att vidmakthålla ett tillräckligt brandskydd under omladdningstiden kan en utbytessläckare ersätta den använda släckaren till dess att släckaren är omladdad.

GARANTIER

Villkor för enskild konsument
– Säljaren ansvarar för fel som visat sig inom två år från av köparen styrkt leveransdag. Säljaren ansvarar inte för fel som beror på fel vid omladdning, tillsyn, årlig översyn eller handhavande.
– Vid fel i innerbeläggning på behållare till vätskesläckare ansvarar säljaren för fel som visat sig inom sex år från av köparen styrkt leveransdag. Felet skall vara av sådan omfattning eller art att det är funktionshindrande.
– Om felet är tryckläckage i patron eller i tryckladdad släckare ansvarar säljaren för fel som visat sig inom fem år från av köparen styrkt leveransdag. Säljarens ansvarar för tryckläckage gäller inte om släckaren har omladdats efter leverans eller om årlig översyn har utförts av annat än av säljaren rekommenderat företag.

Villkor för näringsidkare
– Säljaren ansvarar för fel som visat sig inom två år från av köparen styrkt leveransdag. Säljaren ansvarar inte för fel som beror på fel vid omladdning, tillsyn, årlig översyn eller handhavande.
– Vid fel i innerbeläggning på behållare till vätskesläckare ansvarar säljaren för fel som visat sig inom sex år från av köparen styrkt leveransdag. Felet skall vara av sådan omfattning eller art att det är funktionshindrande.
– Om felet är tryckläckage i patron eller i tryckladdad släckare ansvarar säljaren för fel som visat sig inom fem år från av köparen styrkt leveransdag.
– Den förlängda ansvarstiden för tryckläckage gäller endast om årlig service utförts av leverantören eller av annat företag rekommenderat av leverantören. Säljarens ansvarar för tryckläckage gäller inte om släckaren har omladdats efter leverans.

Denna information är hämtad ur Svebras ”Rekommendationer – val och placering av brandsläckare.” För mer information besök http://www.svebra.org/